vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
STUDIECENTRUM > Gebruik van bestrijdingsmiddelen

 

GEBRUIK VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Op 1 januari 2015 wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen verboden voor alle openbare besturen. Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste info in verband hiermee.

Website Zonder is Gezonder
Op de gekende website Zonder is Gezonder vindt u alle belangrijke informatie betreffende het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Afwijking van het verbod op het gebruik van pesticiden
Via een goedgekeurd omvormingsprogramma is het mogelijk om na 1 januari 2015 nog beperkt pesticiden te gebruiken op die terreinen waarvoor investeringen gepland zijn die een pesticidenvrij beheer mogelijk maken. Het omvormingsprogramma geeft de mogelijkheid om een afwijking van het verbod te krijgen voor een periode van drie jaar. Nadien kan in uitzonderlijke omstandigheden opnieuw een omvormingsprogramma worden ingediend met geactualiseerde gegevens.

Indien u als gemeente een afwijking wenst aan te vragen moet u voor 1 april 2014 een aanvraagdossier ‘Omvormingsprogramma’ indienen:
- Richtlijnen voor de opmaak van een afwijkingsaanvraag (versie 24 februari 2014)
- Aanvraagformulier in te dienen voor 1 april 2014 bij de VMM
- Aanvullend formulier in te dienen tegen 15 juli 2014 bij de VMM

Subsidies voor heraanleg
Vlaams minister Joke Schauvliege stelt in 2014 10 miljoen euro ter beschikking van de gemeenten voor het uitvoeren van acties in het kader van Maatregelpakket 13 ‘Inhoudelijke steun aan lokale overheden door de Vlaamse overheid’ van het Vlaamse Milieubeleidsplan 2011-2015. Gemeenten kunnen deze subsidie o.a. gebruiken voor de heraanleg van terreinen met het oog op een pesticidenvrij beheer.

Extra info
- Handleiding voor niet-chemische onkruidbeheersing op verhardingen met kleinschalige elementen [opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW)]
- Beslisboom bij de OCW-handleiding - Beslisboom voor onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen (Bijlage bij de handleiding A 84/12)
- Lijst met gedoogde producten 2014

Nog vragen?
Indien u nog vragen heeft kunt u terecht bij de Vlaamse Milieumaatschappij.
Contactpersoon:
Adelheid Vanhille
T. 02 553 21 66
pesticidenreductie@vmm.be

vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert