vvog, vereniging voor openbaar groen


waardebepaling bomen
Actuele eenheidsprijs [2020]
6,14 euro/cm2
Lees meer ...
Download de recentste versie...
GROENCONTACT > inhoud jg. 2010 ... 2020 > Bomen inzetten voor het klimaat

2015/6

Think globally, act locally. Na de goedkeuring van een ‘globaal’ klimaatplan op 12 december in Parijs is het meer dan ooit aan de ‘lokale’ besturen om de klimaatdoelstellingen mee te helpen waarmaken. Meer dan honderd Vlaamse gemeentebesturen hebben in dit verband niet gewacht op het ‘Akkoord van Parijs’ en hebben in de voorbije jaren het zogenaamde ‘Burgemeestersconvenant’ ondertekend.

Het ‘Burgemeestersconvenant’ is een Europees initiatief waarbij lokale en regionale overheden vrijwillig toezeggen om de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. Door hun verbintenis beogen de ondertekenaars van het convenant om de ‘twintig-percent-CO2-reductiedoelstelling’ van de Europese Unie tegen 2020 te behalen en liefst te overtreffen. In België hebben momenteel 224 lokale overheden zo’n convenant ondertekend (bron:www.burgemeestersconvenant.eu).

Om hun politieke betrokkenheid in concrete maatregelen en projecten te vertalen engageren de ondertekenaars van het convenant zich om binnen het jaar een emissie-inventaris op te stellen en een ‘Klimaatplan’ in te dienen waarin de belangrijkste acties worden aangegeven. En deze acties gaan verder dan energiebesparing. Ook initiatieven inzake ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit, het bewustmaken van de burgers, enz ... kunnen het bereiken van de klimaatdoelstellingen in de hand werken.

Een actie waarmee alle lokale besturen kunnen uitpakken is het massaal aanplanten van bomen. Meer bomen, meer bossen en het creëren van meer groen, dragen immers wezenlijk bij tot het realiseren van heel wat klimaatdoelstellingen.

Meer groen zorgt voor het vastleggen van meer CO2 met een rechtstreekse invloed op de netto CO2-emissie. Meer groen zorgt ervoor dat regenwater ter plaatse beter gestockeerd wordt waardoor schade door overstromingen kan verminderen. Meer duurzame bomen (lees: grote bomen), meer duurzaam dak- en gevelgroen (lees: grondgebonden gevelgroen) zorgen ervoor dat de temperatuur in onze verstedelijkte gebieden getemperd wordt. Onze steden worden op die manier aangenamer om in te wonen en de noodzaak aan energieverslindende airconditioning daalt.

Het aanplanten van bomen is een uitstekend instrument om te zorgen voor een klimaatvriendelijk beleid. Heel wat steden hebben dit goed begrepen en hebben bij het uitschrijven van hun klimaatactieplannen veel aandacht besteed aan groen. Een uitstekend voorbeeld is Sint-Niklaas (ondertekening februari 2014). In het Klimaatplan (2015-2020) van de Wase hoofdstad zijn tien percent van de acties gericht op het creëren van meer groen. Met het lanceren van de actie ‘Uit het goede hout gesneden’ en het uitdelen van 1500 bomen aan de bevolking (zie p. 23) heeft Sint-Niklaas alvast een sterk signaal willen geven dat het hun menens is.

Aan alle andere gemeenten om werk te maken van meer groen!

Jos De wael
hoofdredacteur

Reageren op deze Groen in de Marge kan u op E-mailadres filiep.bouckenooghe@vvog.info

Zend ons gerust uw eigen mening over deze tekst!
vereniging voor openbaar groen leden login contacteer de vereniging voor openbaar groen via email 050/33.21.33 telefoonnummer vereniging voor openbaar groen
Banner Facebook VVOG
Openbaargroen.be

VMM

Week avn de BijVVSGKrinkels

Best Selectl

Dolmans


Electricdrive.beWillaert