Kerstnummer 2021

Groencontact 2021/5

  • Groendienst moet buiten de lijnen kleuren
  • Bomen yin-yang
  • Co-housing met huismussen
  • Crusade van natuurorganisaties rendeert
Groencontact 2021/5

In dit speciale kerstnummer bezorgen de medewerkers van de VVOG u vier insteken van hun persoonlijke kijk op het nieuwe yin-yangsymbool die wordt voorgesteld. In dit nieuwe grijs-groene symbool  wordt het evenwicht tussen de 'grijze materie' en de 'groene omgeving' weerspiegeld.

Er zijn ook 2 extra bijlages bij dit nummer:

  • Zakboek voor klimaatadaptief groen in de stad | VLAM
  • CG-concept XTRA • Dubbeluitgave
    Verticaal groen & Kwaliteit van de buitenruimte
1

van de redactie

2

Groendienst moet buiten de lijnen kleuren

Yin en yang verzoenen in een groenbeleid
Filiep Bouckenooghe

Een blik op de bevoegdheidsverdeling van schepenportefeuilles in Vlaanderen leert ons dat er heel wat versnipperingen zijn. Het begin t al bij het groenbeleid op zich. De schepen met bevoegdheid groenbeheer kan al verschillen met de schepen die groenprojecten in zijn porte feuille heeft. Natuur of milieu kunnen ook bij een ander schepen ondergebracht zijn. En klimaat, waar water en groen ook onder vallen, kan nog door een andere schepen waargenomen worden. Niet echt evident!

Maar de basis voor meer kansen voor een sterk groenbeleid worden al lang niet meer alleen uitgetekend bij een groendienst. Daar is een dienst ruimtelijke planning zeer beslissend in. Als het gaat over wonen in een groene omgeving dan komt dienst stedenbouw of wonen aan zet. En gaat het over een straatprofiel dan zitten mobiliteit en openbare werken aan tafel. Dit kan leiden tot gemiste kansen. Gelukkig is er een nieuwe trend en ontstaan overal diensten ‘ruimte’ of ‘openbaar domein’. Gedaan met de verticale versnippering. Een integrale horizontale benadering is de toekomst. Dit overstijgt de versnippering en biedt kansen voor de toekomst!

3

Bomen yin-yang

De waarde van bomen uitgebeeld met een symbool
Rudi Geerardyn

Het valt niet te ontkennen dat veel bomen een uitgesproken symboliek hebben. Bomen werd vanouds aangeplant met een zekere bedoeli ng. Denk maar aan bomen waaronder recht werd gesproken of bomen ter herinnering aan geboorte, huwelijk, dood, vrede, millen nium, koningsfeesten, 40 jaar VVOG, …

Een ander voorbeeld van de spirituele kracht van bomen is terug te vinden in de bomen horoscoop. De Kelten koppelden welbepaalde bomen aan periodes in het jaar en vertaalden eigenschappen van bomen naar menselijke karaktertrekken.

En nog meer heil van bomen ondervonden velen in de laatse coronatijden toen ze gingen verpozen in de natuur. En hiermee is de link gelegd met ‘bosbaden’. Dit is een trend waarbij men zich laat onderdompelen en over geven aan de geluiden, de geur, het licht, … van bossen. Een aanrader is het boek ‘Shinrin-Yoku’ waarin Dr. Qing Li de kunst en wetenschap van het bosbaden beschrijft en vertelt hoe bomen kunnen helpen om gezond en gelukk ig te worden.

Maar visueler dan de beschrijvingen in het boek zou men de heilzame werking van een boom of bos kunnen uitbeelden met het grijsgroene yin-yangsymbool. Een boom, de ‘groene yang’, brengt harmonie in de grijze omgeving en verlevendigt de ‘vale yin’. Of anders gezegd, bomen maken het grijze groener. Het lijkt de evidentie zelf, alleen vergeten ‘bomen-leken’ dit maar al te gauw. Bomen in tuinen of straten krijgen het soms hard te verduren, worden verguisd, of nog slechter, zijn er volledig afwezig.

4

Co-housing met huismussen

Natuur integreren in de bouw
Jonas Pieters

Al decennialang nemen we als mens natuur weg uit de handen van Moeder Aarde en geven we haar wat schamele vierkante meters beton terug, dat is als een kind wegnemen van de moeder en een pop teruggeven. Hier ziet iedereen het foute van in, maar niet als het om natuur gaat. Het levende wordt vervangen door iets levenloos. Yin kan aanzien worden als het levenloze, terwijl yang het levende weerspiegelt.

Er moet terug een symbiose gevormd worden tussen enerzijds ontwerp- en bouwprocessen (yin) en anderzijds ecologie en natuur (yang). Laat de stad ontwikkelen naar een stad, maar behoudt natuur waarvoor ze is bedoeld. Een stad wordt pas leefbaar als de natuur er ook zijn plek in vindt, waardoor beide thema’s samen moeten bekeken worden. Pas dan kunnen yin en yang terug een balans vormen waarbij ze hetzelfde doel voor ogen hebben; een aangename leefomgeving creëren (dit is de Tao, het universum), dus behandel ze samen en evenwaardig.

5

Partner in klimaatambities

Publireportage
Dolmans Landscaping

Ambities van steden zijn groot als het gaat om het klimaat. In de komen de jaren wordt meer ingezet op een circulaire en klimaat adaptieve omgevi ng. Onderdeel van een duurzame stad is een gezonde en groene leefomgeving met focus op natuurinclusiviteit en ecologie. Bij Dolmans Landscaping Services, gevestigd in Lummen en Antwerpen, leveren we alles wat nodig is om de buitenruimte te herzien en te verbeteren.

6

Crusade van natuur-organisaties rendeert

Yin-yangverhouding wordt stilaan hersteld met de ‘vernatuurlijking’ van de publieke ruimte
Peter Vandyck

Het schip van Greenpeace, de Rainbow Warrior dat onder andere werd ingezet bij campagnes tegen walvisvaarders, dumpen van radioactief afval en slachten van zeehonden, werd midden jaren ’80 tot zinken gebracht. De beelden in het journaal spraken boekdelen. Aan zij die te jong zijn om dit stukje milieuactivisme te kennen: Google en Youtube vertellen je snel hoe het ooit begon. Deze actie miste compleet zijn doel, want in plaats van de milieuactivisten een halt toe te roepen, werd snel duidelijk dat er een kentering plaatsvond bij het publiek over het denken over milieu.

In dezelfde flow van milieuactivisten startten ook natuurorganisaties aan hun ‘crusade’ om natuur te redden en – opnieuw - te laten ingang vinden in de meer bebouwde omgeving. Geen Rainbow Warrior deze keer maar sterke natuurorganisaties die door fusies en een goed uitgekiende marketing uitgroeiden van liefhebbersclubs naar bekendheid bij de bevolking. Zowel VVOG als de andere natuur organisaties werden de ‘Rainbow Warriors’ van de natuurlijkheid.

met dank aan onze sponsors