Algemene voorwaarden betreffende inschrijvingen voor publiciteit in het vakblad Groencontact

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 15 juni 2018.  Alle vóór deze datum getekende contracten zullen volgens de eerder overeengekomen voorwaarden behandeld worden.

Inlevering van het advertentiemateriaal

 • Publikatie van een advertentie of bedrijfsinformatie is slechts mogelijk indien het advertentiemateriaal door de adverteerder ingeleverd wordt uiterlijk één maand voor de verschijningsdatum.
 • De documenten dienen de uitgever volledig opgesteld te bereiken. Alle teksten dienen reeds te zijn samengesteld. De uitgever kan voor de uitvoering zorgen, doch kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten.
 • Voor alle advertenties die door de uitgever zelf nog dienen te worden opgesteld (lay-out), zal een éénmalige commissie van 10 % aangerekend worden.
 • Vertalingen geschieden voor rekening van de adverteerder.
 • Het advertentiemateriaal moet bestaan uit elektronische bestanden (EPS- of gecertifeerd PDF-bestand) aangeleverd op een optische schijf of ander gangbaar medium.  Doorsturen via mail, WeTransfer of andere elektronische transferdienst naar groencontact@vvog.info kan ook.  Drukfilms worden niet langer aanvaard.  Voor meer inlichtingen kan u contact nemen met de VVOG op nr. +32 50 33 21 33.
 • De persmededeling of bedrijfsinformatie kan bestaan uit een tekst en/of foto’s.  Een foto zal enkel worden afgedrukt op de voorziene kolombreedte.  De levering van het materiaal moet op voorhand worden besproken met de VVOG of de verantwoordelijke van de redactie van groencontact.

Uitvoering

 • De uitgever wijst alle verantwoordelijkheid af voor fouten als gevolg van twijfelachtige instructies, onvolledige of slordig opgestelde, geschreven of getypte teksten.
 • De uitgever mag de tekst van de advertentie wijzigen wanneer de daarin opgegeven botanische namen afwijken van de internationaal gestelde regels.
 • De exacte weergave van kleuren wordt voor geen enkele drukmethode gegarandeerd.          
  • Aan de aanvragen voor voorkeurplaatsen zal in de mate van het mogelijke en volgens volgorde van binnenkomen van de orders voldaan worden.
  • De advertenties zonder voorkeurplaatsmelding kunnen verspreid staan over het ganse nummer en volgens de noodwendigheid der bladschikking.
  • Plaatsing van een advertentie in het redactionele gedeelte van de uitgave is niet mogelijk.
  • Ingeval van een advertentie over twee tegenover liggende pagina’s kan geen garantie gegeven worden dat de tekst of tekeningen precies op dezelfde hoogte worden geplaatst, noch dat alle exemplaren juist worden gevouwen.    
 • De adverteerder dient uitdrukkelijk te vermelden indien hij het opgezonden publikatiemateriaal wenst terug te bekomen. Met niet-uitdrukkelijk vermelde aanvragen zal door de uitgever geen rekening worden gehouden en het publikatiemateriaal kan in dat geval vernietigd worden.

Publikatie

 • De adverteerder verbindt zich tegenover de uitgever om de volledige verantwoordelijkheid voor de publikatie en de inhoud van de advertentie te dragen.
 • De publikatie van de advertentie of bedrijfsinformatie gebeurt onder voorbehoud van het akkoord van de uitgever. De advertenties kunnen in hun geheel of gedeeltelijk geweigerd worden, ook zonder opgave van reden en zonder dat dit voor de adverteerder enig recht op schadevergoeding geeft.
 • Logo’s e.a. publicitair materiaal zullen onder geen beding in het bedrijfsnieuws worden opgenomen, tenzij de uitgever hierover anders beslist.

Verwerking persoonsgegevens

 • De door de adverteerder verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG). Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door de VVOG aangeboden producten en/of in het kader van de contractuele relatie tussen de adverteerder en de VVOG. De contactgegevens van de adverteerder kunnen mits uitdrukkelijke toestemming van de adverteerder eveneens door de VVOG gebruikt worden voor direct marketing doeleinden en mits uitdrukkelijke toestemming overgemaakt worden aan derden (zakelijke partners, dochterondernemingen) voor direct marketing doeleinden. Zonder uitdrukkelijke toestemming zullen de gegevens voor deze doeleinden niet gebruikt of doorgegeven worden.
 • In het kader van de contractuele relatie tussen de adverteerder en de VVOG zullen de gegevens van de klant uitsluitend verwerkt worden door de VVOG en de door haar aangestelde verwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken gemaakt zijn. De VVOG zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte opslaan zonder de klant hiervan voorafgaand te informeren onder meer omtrent de passende waarborgen inzake de doorgifte en indien nodig de toestemming van de klant verkrijgen hiervoor.
 • De VVOG zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek. Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden.
 • De adverteerder kan steeds om inzage in, verbetering, wissing of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens voor direct marketing. Deze aanvraag is kosteloos, uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden reeds eerder een verzoek of vraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd door de betrokkene, in welk geval de VVOG het recht heeft om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van administratieve kosten die het gevolg zijn van het nieuwe verzoek. Nadere inlichtingen kunnen teruggevonden worden in de Privacy Policy van de VVOG via www.vvog.info/default.asp?page=123 en de Gegevens­beschermings­autoriteit, bij wie de adverteerder steeds het recht heeft klacht in te dienen.

Betalingswijze

 • Het advertentietarief, geldig bij het afsluiten van de overeenkomst, blijft voor de ganse duur ervan van toepassing.
 • De rubriek bedrijfsnieuws is gratis voor adverteerders van 1/2, 1 of 2 blz. publiciteit in het betreffende nummer van Groencontact.
 • Een factuur en een bewijsnummer zullen binnen de 2 weken na verschijning van de advertentie aan de adverteerder toegezonden worden.
 • De facturen zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na factuurdatum. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag, wordt het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder aanmaning met 10 % verhoogd. De verwijlintresten na aanmaning tot betaling, worden berekend op 12 % per jaar.
 • Betalingen dienen te geschieden op het rekeningnummer van de V.V.O.G. (adres en nr. zie recto bovenaan).
 • Bij klachten dient de factuur binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven geprotesteerd, zoniet wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

Geldigheidsduur

 • Huidig inschrijvingsorder wordt slechts uitvoerbaar met het akkoord van de V.V.O.G., bevestigd onderaan het inlassingsorder. Adverteerder en uitgever hebben hiervan een exemplaar ontvangen.
 • De geldigheidsduur van het contract bedraagt één jaar, tenzij recto anders vermeld.
 • De annuleringstermijn van een gereserveerde advertentie of bedrijfsnieuws bedraagt één maand voor de verschijningsdatum.
 • De uitvoering van het inschrijvingsorder kan geschorst worden door een aangetekend schrijven bij niet-naleving der termijnen voorzien bij art. 2a of 5c.
 • Het inschrijvingsorder kan slechts worden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk, mits de schriftelijke en formele toestemming van adverteerder en uitgever.

Klachten-betwistingen

 • Alle in deze algemene voorwaarden niet vermelde onderwerpen kunnen tussen de adverteerder en de uitgever onderling worden beslist.
 • Alle klachten betreffende de publikatie van een advertentie dienen schriftelijk te worden ingediend ten laatste twee weken na datum van verschijning.
 • Bij eventuele betwistingen vallen deze onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge.

Opgesteld te Brugge op 15 juni 2018.

 

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors

met dank aan onze sponsors