Lentenummer 2023

Groencontact 2023/1

  • Wiskundig groenbeleid
  • Groen moet water zijn weg laten gaan!
  • Voedselbossen: de natuurlijke supermarkt - Deel 2
  • Bermbesluit wordt ferm besluit - Deel 2
Groencontact 2023/1

Het lentenummer van Groencontact belicht een mogelijkheid van wiskundig groenbeleid, brengt de vervolgartikels van 'Ecologisch bermbeheer' en 'Voedselbossen' evenals een gastartikel van Marc Verachtert met als titel 'Groen moet water zijn weg laten gaan'.  Daarnaast zijn er nog interessante bijdragen over bijen, de greendeal rond sportterreinen, het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen, 'Cool' towns, Green Cities Europe Award en zoveel meer ...

1
2

Wiskundig groenbeleid

3-30-300 regel voor stadsbomen
Vito Leyssens

In 2020 heeft de Vlaamse overheid er zich toe verbonden om het bosareaal in Vlaanderen tegen 2024 uit te breiden met 4000 hectares. Verschillende steden en gemeenten stelden als doelstelling om één boom per inwoner te hebben. Andere legden de lat nog hoger, één boom per inwoner aanplanten. De bomenteller draait door! Maar waar moeten we deze bomen planten? In dit artikel beschrijv en we hoe je de 3-30-300 regel kan toepassen om bomen optimaal te positioneren op je grondgebied. Op deze manier wordt het groen evenredig verdeel d tussen de burgers.

3

Groen moet water zijn weg laten gaan!

Als het op straat regent, druppelt het in de tuinen
Marc Verachtert

Water is het nieuwe zorgenkind in de groenwereld. De alsmaar drogere en hete zomers dwingen tot sproeien en gieten als we willen dat een nieuwe aanplant succesvol aanslaat, terwijl ook ouder groen het alsmaar moeilijker krijgt om zonde r extra hulp gezond te blijven. We lossen het op -voorlopig toch- met hulp van gietranden en we installeren ondergrondse watergeefsystemen in een poging om slimmer te zijn dan de natuur. Nochtans ligt net daar de oplossing: terug grijpen naar de natuur en het water zijn weg laten gaan. Er valt namelijk genoeg regen uit de lucht om ons probleem op te lossen.

Marc Verachtert is tuinjournalist en tuinarchitect. Hij werkt mee aan TV-tuinprogramma’s voor diverse zenders, publiceert in o.a. Het Nieuwsblad en is auteur van o.a. Het Zakboek voor de Klimaattuin. | MLM.Verachtert@gmail.com

4

Voedselbossen: de natuurlijke supermarkt

Deel 2: Aan de slag
Vito Leyssens

Lokaal en biologisch voedsel kweken samen met de lokale gemeenschap. Voedselbossen aanleggen is een mogelijkheid om deze doelen te bereiken. Het klinkt heel mooi maar is dat overal haalbaar? Wat kunnen beleidsmakers doen om deze vorm van duurzame voedselproductie te ondersteunen? Hoe begin je er praktisch aan? Wat zijn de basisprincipes? Er zijn enorm veel verschillende manieren om voedselbossen in te richten.

5

Bermbesluit wordt ferm besluit

Deel 2 - Bermen beter beheren - Beheeropties en -technieken
Leen Devinck

Aangezien alle wegbermen in Vlaanderen samen een grotere oppervlakte innemen dan alle erkende natuurgebieden samen, spelen ze een belangrijke rol als leefgebied voor planten en dieren. Je kunt in sommige wegbermen dan ook een schat aan natuurwaarden tegenkomen. De bloeiende planten, grassen en kruiden trekken heel wat insecten aan op zoek naar een beschutting en voedsel. Zij trekken op hun beurt weer dieren aan zoals spinnen, vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen. Het Bermdecreet, dat werd goedgekeurd in 1984, legt de spelregels vast voor het ecologisch beheren van bermen. Wat dit decreet inhoudt en de wat de mogelijkheden zijn inzake ecologisch beheer, spit de VVOG uit voor de Vlaamse steden en gemeenten uit.

6

Samen aan de slag voor een zoemende regio

6de West-Vlaams Bijensymposium donderdag 27 april 2023, Zwin Natuur Parkbijensymposium

De succesvolle edities van de voorbije jaren bewijzen het: bijen liggen ons nauw aan het hart. Het project Kruisbestuivers gaat zijn laatste jaar in en ziet zijn missie slagen: regiobreed bijenvriendelijke acties stroomlijnen, kennis en ervaring opdoen en delen, onderlinge samenwerking versterken. Met als kers op de taart het 6de West-Vlaamse bijensymposium.

7

Bed en Breakfast voor bijen

Bijenburchten en bloeiboogvan

Als je een wetenschapper vraagt hoe we bijen kunnen helpen, krijgen we twee antwoord en. Zorg voor een gifvrije, gezonde omgeving met nestgelegenheid en voldoen de voedsel. Maak van je tuin een oase van nectar en stuifmeel met een waaier aan bloeiende planten. Laat een stukje verwilderen zodat hommels en solitair e bijen zich thuis voelen en er zich willen nestelen. Je tuin wordt een thuis voor bijen. Ook andere dieren varen er wel bij.

8

Sportpark van de toekomst gezocht

De bijna 10.000 sportdomeinen in Vlaanderen kunnen een belangrijke schakel zijn in de groenblauwe netwerken.

Sportdomeinen maken een groot deel uit van ons dagelijkse leven. Als sporter op het veld, supporter langs de zijlijn of passerende voorbijganger op een recreatieve zondagswandeling, komen we allemaal (on)rechtsteeks in aanraking met sportdomeinen. Ze zijn dan ook talrijk aanwezig in iedere stad of gemeente. Op basis van de Sportinfrastructuurdatabank van Sport Vlaanderen spreken we over bijna 10.000 sportdomeinen met een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 17.500 ha.

9

Het licht op groen

Interview met schepen Mark Vanleeuw in Herk-de-Stad (Open VLD)

Herk-de-Stad is een landelijke gemeente, gelegen in de driehoek gevormd door Hasselt, Sint-Truiden en Diest. Herk-de-Stad ligt in een uitloper van vochtig Haspengouw, op het punt waar Haspengouw, Kempen en Hageland elkaar raken. Onze stad telt ruim 12.500 inwoners. Binnen een afstand van maximaal tien kilo meter zijn er autostrades naar Antwerpen, Luik en Brussel. Met meer dan 3.000 schoollopende kinderen en jongeren is Herk-de-Stad een onderwijsstad die jeugd uit de hele regio aantrekt. De Herkenaren wonen in een groene stad met een bruisend verenigingsleven waar het gezellig en toch betaalbaar wonen is.

10

Maak gebruik van het nieuwe charter

Voor een uniform en oordeelkundig groenbeheer langs Vlaamse (water)wegen

Naar aanleiding van een gedachtenwisseling in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement in april 2021 gaf minister Lydia Peeters de opdracht aan MOW om een actieplan op te stellen inzake een oordeelkundiger hakhoutbeheer langs Vlaamse (water) wegen. VVOG zat mee aan tafel.

11

Wippen is belangrijker dan winnen

Maak Vlaanderen groener, doe mee met het VK Tegelwippen

Van 21 maart tot en met 31 oktober 2023 loopt de eerste editie van het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Iedereen kan meedoen door tegels uit te breken in zijn voor-, achter- of geveltuin. Steden en gemeenten kunnen het tegen elkaar opnemen: wie wipt het meeste tegels?

12

Hoe ‘Cool’ is jouw stad?

Cool Towns: Europese samenwerking om hittestress in steden tegen te gaan

Klimaatverandering is al even geen ver-van-ons-bed-show meer. Naast water- en droogtestress, worden steden ook steeds meer geconfronteerd met hittegolven, die ook intenser worden door de jaren heen. De temperatuur in steden ligt doorgaans hoger dan in de omringende landelijke gebieden, vooral ’s nachts. Het klimaatbestendig maken van onze steden en oplossingen vinden voor deze hittestress is dus een belangrijk gegeven waar we meer en meer op moeten inzetten.

13

Wetsvoorstel geeft nieuwe hoop aan straat- en laanbomen

Onlangs werd een wetsvoorstel ingediend door Dhr Kris Verduyckt en Dhr Ben Segers, (Vooruit) tot wijzigin g van de wet van 4 februari 2020 “houdende boek 3 ‘Goederen’ van het Burgerlijk Wetboek”en meer bepaald het artikel 3.133. Teneinde in een uitzondering te voorzien op het rooien en snoeien van bomen en beplantingen als die zich op het openbaar domein bevinden en waarde hebben voor het algeme en belang. Ook VVOG werd gevraagd naar een advies i.v.m. dit wetsvoorstel voor een bespreking in de ‘Commissie Justitie’ van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

14

Europese steden wijzen de weg

In 7 jaar tijd 50.000 m2 groen aanleggen, Alkmaar winnaar ‘Green Cities Europe Award’

Na Beringen in België (2020) en Nantes in Frankrijk (2021) wint Alkmaar in Nederland de ‘Green Cities Europe Award 2022’ met zijn inspirerende programma “Greening & Biodiversity”. De gelukkige winnaar werd bekend gemaakt tijdens de Victoires du paysage op 8 december 2022 in Parijs.

15

Biodiversiteit COP15 op lokaal niveau

Eind vorig jaar kwamen de Verenigde Naties samen voor een bio diversiteitsconventie. Er kwamen 4 overkoepelende doelen ondersteund door 23 targets uit de bus. Lokale overheden spelen een cruciale rol in het behalen van deze targets. Hieronder bespreken we hoe lokale overheden deze beslissingen gestalte kunnen geven op het terrein.

16

Uitstel van de Entente Florale Europe Awards 2023

Op zoek naar kandidaten voor 2024 - Brief aan de lidstaten

Ik wil alle sympathisanten en voormalige of toekomstige deelnemers laten weten dat het Entente Florale Europe Awards-programma slechts in 2024 in zijn gebruikelijke vorm zal worden gehouden.

17

Circulariteit in het openbaar groen

In een tijd waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, is het niet zo verwonderlijk dat er steeds meer openbare besturen met circulari teit aan de slag gaan.

18

Vorming ‘Groenbeheerder wordt ecologisch beheerder’

23 maart 2023 - Aalst

Burgers willen bloemenweides, verwildering, een bijenvriendelijk beleid, herfstbladeren laten liggen, … Campagnes als MaaiMeiNiet, Byebyegrass, Laat ze liggen, Operatie Perforatie, … hebben hierbij zeker hun verdienste. Het klassiek beheer is voorbij!

19

Vorming voor ‘Nieuwe groenmedewerkers’

20 april 2023 - 31 mei 2023

Momenteel merken we een grondige verjonging bij de lokale groen diensten. Een nieuwe generatie groenmedewerkers stroomt binnen, zowel nieuw personeel als doorgroeiers. In 2 dagen geven we een openbaargroen-bad voor groenverantwoordelijken.

20

Kavels vol kansen

Column
An Rekkers

met dank aan onze sponsors