Zomernummer 2021

Groencontact 2021/2

  • Voortuinreconquista
  • Circulair groenbeheer - bermmaaisel
  • Gesprek met de nieuwe Vlaamse bouwmeester
  • 'Gewild gras' als nieuwe norm
Groencotnact 2021/2

In het zomernummer van 2021 bespreekt Groencontact de circulariteit in het groenbeheer en zijn er ook 2 artikels die de groenblauwe problematiek behandelen.

Andere onderwerpen zijn: De visie op groen van AWV, nieuwe weerstand tegen bomen, een interview met de nieuwe Vlaamse bouwmeester, klimaatstad Middelfart, wantsen en bladluizen, 'Gewild gras' en nog meer ....

Er zijn 2 bijlages bij dit nummer:

  • 'Groen, vol van water' | Inspiratiegids waterbeheer in groenzones
  • GC-concept XTRA
1

Cover

De blauwgroene omschakeling begint aan de voordeur

© Tuinen Vranckx

2

van de redactie

3

Bermmaaisel, de grondstof van de toekomst

Circulariteit in het groenbeheer - deel 1
Nathalie Devriendt [Pro Natura]

Het maaien van bermen, het is voor elke wegbeheerder een belangrijk onderdeel binnen het onderhoud van zijn infrastructuur. Momenteel worden bermen namelijk vooral gemaaid om de veiligheid van de weggebruiker te verzekeren. Er is nochtans veel leven te vinden in onze bermen. Om deze biodiversiteit te bescherm en, kunnen we op gerichte tijdstippen maaien en het maaisel afvoeren. Met het maaisel kan je in België terecht bij composteerinstallaties en enkele vergistingsinstallaties die erkend zijn om grasmaaisel te verwerken.

4

De groenblauwe omschakeling begint aan de voordeur

De voortuinreconquista
Paul Geerts

In Lier ontstond begin april heel wat commotie toen bekend raakte dat een dertig tal inwoners hun voortuin moeten ontharden. Een onverharde voortuin laat de broodnodige waterinfiltratie toe en schept kansen voor groen en biodiversiteit in een versteende omgeving. Daarom nemen steeds meer Vlaamse steden en gemeenten maatregelen om de verharding van voortuinen terug te dringen.

5

Groenblauwe oplossingen

voor ontharden en infiltreren in het kader van de Blue Deal
Peter Loyens [Krinkels]

Download en lees het integrale artikel uit Groencontact door te klikken op de link hieronder!

6

Visie op beheer en onderhoud van groen bij AWV

Veva Daniëls | Jo Laps [AWV]

De totale oppervlakte wegbermen langs het Vlaamse wegennet bedraagt 20.000 à 25.000 ha. Daarvan beheert het Agentschap Wegen en Verkeer ongeveer 9.000 ha. langs autosnelwegen en gewest wegen. AWV legt graag haar visie op beheer en onderhoud van de natuur langs haar wegen uit.

7

Buzzy City

Bloeiende cultivars bouwen mee aan biodiverse steden
Publireportage

Ons groen, dat moeten we koesteren. Niet alleen in de buiten gebieden, maar ook in onze eigen tuin. En al zeker middenin de bruisen de steden. Want meer groen in de stad, daar plukken al haar inwoners de vruchten van.

8

Een nieuwe weerstand tegen bomen

Werken bomen effectief de verdroging in de hand?
Dieter Anseeuw | Vives | Urban Forestry Lab

Onlangs kregen we de melding van een nieuwe weerstand tegen bomen. Dit kwam er naar aanleiding van een PANO-reportage die schade aan gebouwen aan het licht bracht door verdroging en zakkende waterspiegels, … De vraag die we concreet vanuit het werkveld binnenkregen was: “We worden meer en meer geconfronteerd met schade aan infrastructuur door droogte. Hier wordt al rap naar de bomen gekeken als schuldige. Hierdoor is een vernieuwde heksenjacht geopend op bomen. Hoewel in klimaatstudies vaak op het belang van grote bomen gewezen wordt als afremmer van uitdroging, vind ik geen studies rond dit thema. Hebben jullie weet van dergelijke studies?” Deze vraag wilden we voorleggen aan specilaisten terzake en een juiste context schetsen. We geven je een insteek van Martin Hermy en Dieter Anseeuw, Vives, Urban Forestry Lab.

9

Het licht op groen | Interview met schepen Leen Dierick te Dendermonde

Groen zou een bron van energie en inspiratie moeten zijn

Dendermonde heeft een heel divers assortiment aan groen, van verwilderde natuur tot kleinschalige groenperkjes in verstedelijkt gebied, grotere parken, grasweides, houtkanten, bermen,… We hebben enkele zeer verstedelijkte kernen waar je op 5 min wandelen meteen in een groene gordel zit, en we hebben een uitgestrekt platteland en poldergebieden.

10

Over het belang van groen ontmoeten

Interview met kersvers Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs

Erik Wieërs is onze nieuwe Vlaamse Bouwmeester. In augustus 2020 nam hij het mandaat op zich voor de volgende vijf jaar in opvolging van Leo Van Broeck. Erik Wieërs is architect, filosoof, hoofddocent aan de UA en medeoprichter van het Antwerpse bureau Collectief Noord architecten. Na een inwerkperiode heeft hij nu zijn ambitienota 2020-2025 voorgesteld, “Kansen scheppen voor ontmoeting”. Groencontact had een gesprek met hem over het belang van groen ontmoeten.

11

Klimaatstad Middelfart

Deense inzending voor de European Green Cities Award 2020
Rudi Geerardyn | Foto’s stad Middelfart (DK)

Nadat vorig jaar België met de Beringse mijnsite de 1e European Green Cities Award won, bespreken we ditmaal de Deense inzending. Middelfart werd als eerste klimaatstad van Denemarken afgevaardigd voor de wedstrijd in 2020. De competitie was het sluitstuk van het Europees driejarenprogramma (2018-2020) waarbij 6 deelnemende landen (België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Nederland) een vooraanstaand openbaargroenproject indienden. Inmiddels werd het Europees project Green Cities verlengd van 2021 tot 2023. Nu engageren maar liefst 13 Europese landen zich om geïnteresseerden in openbaar groen te activeren, inspireren en informeren over het belang van bomen en groen voor ons klimaat.

12

Nieuwe wants op Tilia massaal aanwezig op de stam

PCS - Waarnemings- en Waarschuwingssysteem
Liesbet Van Remoortere

Het voorbije najaar, deze winter en dit vroege voorjaar krijgen we op de Waarschuwingsdienst opvallend veel melding van enorme grote aantallen zwart-rode nimfen en volwassenen die aanwezig zijn op de stam van Tilia, dit voornamelijk op grotere en oudere bomen. Het gaat hier om de lindespitskop (Oxycarenus lavaterae), een nieuwkomer waar we jullie graag kennis mee laten maken. Een gelijkaardige wants, die op een gelijke plantenreeks voorkomt maar die we wel reeds enkele jaren kennen, is de vuurwants (Pyrrhocoris apterus). We lichten beide wantsen in dit artikel toe.

13

Bladluizen in bomen

Een probleem dat blijft plakken
Annelies De Roissart & Joachim Moens [HoGent]

Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Van zodra ze met bladluizen aangetast zijn, worden ze door omwonenden echter vaak als hinderlijk ervaren. Het uitzetten van natuurlijke vijanden is een duurzame manier om deze insecten onder controle te houden. Ook kiezen voor minder gevoelige cultivars kan een oplossing bieden. Tijdens een praktijkgericht onderzoeksproject aan HOGENT namen onderzoekers de efficiëntie van beide plaagbeheersingstechnieken onder de loep.

14

‘Gewild gras’ als nieuwe norm

Hoe het Antwerpse grasplan inzet op grasland met hoge biodiversiteit
Jan Swings | Foto’s Stad Antwerpen

Stad Antwerpen zet al meerdere jaren in op het extensieve beheer van graslanden in functie van ecologie. Met het Antwerpse grasplan heeft de stad een visie opgemaakt over welke types grasland waar gewenst zijn en welk maaibeheer er op van toepassing is. Een basisdoelstelling hierbij was het verhogen van de biodiversiteit. Om deze visie en doelstelling in de praktijk te brengen, bevat het grasplan een set van concrete acties.

15

Welkom Elsie Desmet, als nieuwe voorzitter van VVOG

Geplande voorzitterswissel een jaartje vroeger

De nieuwe voorzitter van de VVOG stelt zich voor ...

16

Bomenvisietool

Eerste stap naar een bomenbeleidsplan

Bomen, bomen, bomen,…  Een belangrijk symbool van vergroening in jullie stad of gemeente…  Maar wil je ook een visie ontwikkelen hoe je jouw bomenpatrimonium gestructureerder kan beheren? Of wil je een strategische visie ontwikkelen over de verder aanplanting van bomen?  De Vereniging voor openbaar groen (VVOG) bracht in samen werking met Centrum Duurzaam Groen en de provincie Limburg een bomenvisietool uit.

17

Waterbeheer in groenzones

Inspiratiegids en vorming

Sedert 1,5 jaar werkt VVOG mee met het Oost-Vlaamse PDPO-project ‘Naar een efficiënt waterbeheer met groenzones’. Dit project heeft als doel de huidig e kennis en praktijkvoorbeelden rond waterefficiënt ontwerpen en beschikbare technieken voor aanleg en beheer te bundelen en actief te implementeren in de keten van groenvoorziening. Gemeenten worden ondersteund bij het ontwerp, aanleg en beheer van groenzones rekening houdend met het veranderend klimaat en waterschaarste en -overlast.

18

Dingen die niet kunnen

Column

“In wildness is the preservation of the world”. Henry David Thoreau – Amerikaans natuur kundige, dichter en filosoof – schreef het zinnetje in 1851 neer in zijn essay ‘Walking’. Vrij vertaald: wilde natuur bepaalt het voortbestaan van de wereld.  Tegen de achtergrond van de klimaatcrisis zijn vandaag twee lezingen van Thoreau’s stelling mogelijk.

met dank aan onze sponsors