Statuten

Oprichtingsakte VVOG - Belgisch Staatsblad 13/05/1975
U kan een pdf-bestand van de oprichtingsakte van de VVOG hier downloaden.

Statuten VVOG
U kan een pdf-bestand van de meest recente versie van de statuten van de Vereniging Voor Openbaar groen vzw hier downloaden. 

Hieronder vindt u dezelfde tekst. Deze tekst van de statuten vervangt de tekst zoals aangenomen op de algemene vergadering van 21 juni 2000

TITEL 1 : BENAMING, ZETEL, DOEL

Artikel 1 : De vereniging draagt de naam “Vereniging Voor Openbaar Groen” vereniging zonder winstoogmerk. Zij wordt bestuurd door de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 op de V.Z.W., en door de onderhavige standregelen.

Artikel 2 : De zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Predikherenrei 1c. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brugge.

Artikel 3 : De vereniging heeft tot doel, de bevordering, behartiging en de sensibilisering van :
1) Het landschap, het openbaar groen en de openluchtrecreatie en dit in de ruimste zin ;
2) Het behoud en de verzorging van het bestaande groenareaal ;
3) De gemeenschappelijke belangen van de leden in verband met problemen van het groen, de natuur, het landschap, de openluchtrecreatie en het milieubestuur;
De vereniging organiseert vormingsactiviteiten en sensibiliseringsacties.

TITEL 2 : DE LEDEN

Artikel 4 : De vereniging bestaat uit werkelijke leden en toegetreden leden. De vereniging telt minstens drie werkelijke leden. Volgende stichters/oprichters zijn op datum van aanneming van een nieuwe tekst van statuten nog (werkelijk) lid van de vereniging:

College van Burgemeester en Schepenen Antwerpen, 
gevestigd te 2000 Antwerpen, Grote Markt 1

College van Burgemeester en Schepenen Brugge, 
gevestigd te 8000 Brugge, Burg 12

College van Burgemeester en Schepenen Mechelen, 
gevestigd te 2800 Mechelen, Grote Markt 21

College van Burgemeester en Schepenen Oostende, 
gevestigd te 8400 Oostende, Vindictivelaan

College van Burgemeester en Schepenen Vilvoorde, 
gevestigd te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 2

College van Burgemeester en Schepenen Sint-Niklaas, 
gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Grote Markt 1

Volgende stichter/oprichter is geen werkelijk lid meer:

College van Burgemeester en Schepenen Gent, 
gevestigd te 9000 Gent, Botermarkt 1

Artikel 5 : De provincies, agglomeraties en federaties van gemeenten intercommunale verenigingen, steden en gemeenten, kunnen als werkelijk lid worden aanvaard. Al de oprichters van de vereniging zijn werkelijk lid.

Artikel 6 : De werkelijke leden worden door de raad van bestuur voor onbepaalde tijd aanvaard.
De raad van bestuur beslist zonder beroep over de aanvaarding van nieuwe werkelijke leden. Alleen de werkelijke leden genieten de rechten, door de wet en de statuten aan het lidmaatschap voorbehouden.

Artikel 7 : De hoedanigheid van werkelijk lid vervalt :
1) bij niet-betaling van de jaarlijkse contributie, vastgesteld door de raad van bestuur
2) ingevolge het aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven ter kennis gebrachte ontslag, met een opzeggingstermijn van zes maanden
3) door uitsluiting, door de Algemene Vergadering beslist bij meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen. Deze beslissing kan slechts getroffen worden om reden van ernstige tekortkomingen of niet-uitvoering door het lid van zijn verbintenissen tegenover de vereniging. De uitsluiting wordt effectief van zodra zij door de Algemene Vergadering wordt uitgesproken.

Artikel 8 : De toegetreden leden zijn allen Belgische natuurlijke personen of publiekrechterlijke rechtspersonen die belang stellen in de activiteiten van de vereniging.

Artikel 9 : De raad van bestuur beslist zonder beroep over de aanvaarding van toegetreden leden.

Artikel 10 : De toegetreden leden verliezen deze hoedanigheid :
1) door verdwijning, ingevolge overlijden van natuurlijke personen of de ontbinding van rechtspersonen en van instellingen zonder rechtspersoonlijkheid
2) in de gevallen bepaald in artikel 7, 1°, 2°, 3°.

TITEL 3 : CONTRIBUTIES

Artikel 11 : De werkelijke en toegetreden leden, betalen een jaarlijkse contributie, die vastgesteld wordt door de Algemene Vergadering.

Artikel 12 : Voor de werkelijke leden : provincies, agglomeraties en federaties van gemeenten, wordt het bedrag van de contributie bepaald op een maximum van EUR 0,012 per inwoner. Voor de werkelijke leden : steden, gemeenten en intercommunale verenigingen van gemeenten wordt de contributie berekend op EUR 0,06 per inwoner, met een minimum van EUR 744 voor de gemeenten met 12.400 inwoners en minder. De belangrijkheid van de bevolking wordt bepaald door de jongste door het Nationaal Instituut voor de Statistiek gepubliceerde cijfers. De contributie is voor het hele jaar verschuldigd voor de werkelijke leden die aansluiten in de loop van het financieel dienstjaar.

Artikel 13 : De toegetreden leden betalen een jaarlijkse contributie die bepaald wordt, hetzij individueel voor elk van hen, hetzij per categorie indien het om publiekrechterlijke rechtspersonen gaat. De contributie bedraagt maximum EUR 15.000.

TITEL 4 : BESTUUR

Artikel 14 : De bestuursorganen van de vereniging zijn :
- De Algemene Vergadering
- De raad van bestuur
- Het Directiecomité.

1) De Algemene Vergadering :

Artikel 15 : De Algemene Vergadering is samengesteld uit al de werkelijke en toegetreden leden. Alleen de werkelijke leden hebben stemrecht. De toegetreden leden kunnen enkel met raadgevende stem de Algemene Vergadering bijwonen.

Artikel 16 : De gewone Algemene Vergadering vergadert jaarlijks bij voorkeur in de loop van de maand mei. Bijzondere en buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden telkens als de raad van bestuur het nodig oordeelt. De bijzondere en buitengewone Algemene Vergadering dient eveneens, binnen de dertig dagen, te worden bijeengeroepen wanneer één vijfde van de werkelijke leden zulks schriftelijk aanvraagt aan de voorzitter, met vermelding van de punten die op de agenda moeten ingeschreven worden en opgave van de redenen waarvoor deze inschrijving gevraagd wordt.

Artikel 17 : De oproeping geschiedt door de voorzitter op bevel van de raad van bestuur ; zij vermeldt de agenda, de datum, het uur en de plaats van de vergadering, die worden vastgesteld door de raad van bestuur. Zij wordt verzonden bij gewone brief, ten minste drie weken vóór de vergadering.
De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur, die verplicht is er de punten, die uiterlijk twee weken vóór de vergadering aan de voorzitter worden medegedeeld door één twintigste van de werkelijke leden, aan toe te voegen. Ook deze punten worden dadelijk aan de leden medegedeeld.

Artikel 18 : Ieder werkelijk lid beschikt over één stem en wordt vertegenwoordigd door één of meer politieke mandatarissen of ambtenaren van zijn bestuur.

Artikel 19 : Ieder werkelijk lid mag zich, krachtens een schriftelijk gegeven volmacht, voor één of meer bepaalde punten van de agenda laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid. Elk volmachtdrager kan hoogstens één ander lid vertegenwoordigen.

Artikel 20 : Een presentielijst wordt door de afgevaardigden ondertekend.

Artikel 21 : De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging, of bij zijn afwezigheid door een ondervoorzitter, of tenslotte door het oudste lid van de raad van bestuur.

Artikel 22 : In alle andere zaken dan de uitsluiting van een lid, de wijziging van de statuten en de vrijwillige ontbinding, beslist de Algemene Vergadering geldig bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 23 : Onverminderd de toepassing van artikel 29, laatste lid, geschiedt de stemming bij handopsteken of bij naamafroeping.

Artikel 24 : De algemene vergadering heeft de bevoegdheden zoals vastgelegd in artikel 4 van de Wet van 27 juni 1921. De Algemene Vergadering beslist onder meer over de punten vermeld op de agenda, behalve in spoedeisende gevallen. De Algemene Vergadering krijgt mededeling van het verslag van het Financieel Comité, spreekt zich uit over hun besluiten, keurt de jaarlijkse begroting goed, stelt de rekeningen van het verlopen dienstjaar vast en geeft, door een afzonderlijke stemming, ontlasting aan de raad van bestuur. In overeenstemming met de statuten stelt zij het huishoudelijk reglement vast, waarin de punten worden opgenomen die niet in de statuten voorkomen.

Artikel 25 : De Algemene Vergadering kan slechts geldig beslissen over de wijzigingen van de statuten indien het voorwerp van de vooropgestelde wijzigingen speciaal in de oproeping werd vermeld en twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Geen wijziging is aangenomen tenzij bij meerderheid van twee derde der aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Indien de twee derde van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient een tweede vergadering bijeengeroepen te worden die kan beslissen over dezelfde agenda. De tweede vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
Nochtans indien de wijziging betrekking heeft op het doel waartoe de vereniging is opgericht, zal zij slechts geldig zijn indien 4/5 meerderheid behaald wordt.

Artikel 26 : De beslissingen van de Algemene Vergadering worden door middel van een omzendbrief of door gelijk welk ander middel ter kennis van de leden gebracht. Voor zover zij derden aanbelangen, worden zij in ten minste drie dagbladen gepubliceerd.

Artikel 27 : De beslissingen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de v.z.w. en opgetekend in een notulenboek, dat op de maatschappelijke zetel bewaard wordt, waar de leden er inzage kunnen van nemen, zonder het te verplaatsen.

2) De raad van bestuur en het Directiecomité

Artikel 28 : De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur.

Artikel 29 : De raad van bestuur is samengesteld uit minimum vijf personen, verkozen door de Algemene Vergadering. De kandidaturen worden ingediend ten minste twee maanden vóór de datum van de Algemene Vergadering. Zijn verkiesbaar : de politieke mandatarissen of ambtenaren van de werkelijke leden. De verkiezing geschiedt bij geheime stemming, tenzij de vergadering er anders over beslist. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat werkelijk lid is van de vereniging. Wanneer de VZW slechts het wettelijk bepaald minimum van drie werkelijke leden heeft, mag de raad van bestuur slechts uit 2 bestuurders bestaan. De dag waarop een vierde werkelijk lid wordt aanvaard, zal een (bijzondere) gewone algemene vergadering overgaan tot de benoeming van een derde bestuurder.

Artikel 30 : De duur van het mandaat van de leden van de raad van bestuur is zes jaar. Binnen een termijn van hoogstens zes maanden na de eerste januari volgend op de algemene vernieuwing van de gemeenteraden, wordt een Algemene Vergadering gehouden, die overgaat tot de verkiezing van de nieuwe bestuurders. Voor zover hierdoor het aantal bestuurders beneden het statutair of wettelijk minimum zou dalen, blijven de aftredende bestuurders hun functie uitoefenen tot in hun vervanging wordt voorzien. Ze zijn herkiesbaar.

Artikel 31 : Het mandaat neemt vervroegd een einde door overlijden, ontslag of afzetting van het lid of door het verlies van de in artikel 29, derde lid, vermelde hoedanigheid of nog door het stopzetten van het lidmaatschap van het bestuur dat hij vertegenwoordigt. In dat geval wijst de Algemene Vergadering tijdens haar eerstvolgende vergadering degene aan die het mandaat van het ontbrekende lid zal beëindigen.

Artikel 32 : De raad van bestuur kiest onder zijn leden één voorzitter en één of meer ondervoorzitters, die tezelfdertijd voorzitter en ondervoorzitter van de vereniging zijn.

Artikel 33 : De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of op verzoek van drie leden, zo dikwijls als het belang van de vereniging het vereist. Behalve in spoedeisende gevallen worden de oproepingen verzonden ten minste acht dagen vóór de datum voorgesteld voor de vergadering.

Artikel 34 : De raad van bestuur kan elke persoon wiens aanwezigheid hij nuttig oordeelt, uitnodigen tot het bijwonen van zijn vergaderingen. Zijn aanwezigheid moet in de notulen vermeld worden.

Artikel 35 : De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen, wanneer de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De bestuurders kunnen schriftelijk aan één bestuurder volmacht geven om hen te vertegenwoordigen; zij zullen dan geacht worden aanwezig te zijn. Elke bestuurder mag echter niet meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen. De beslissingen worden genomen bij een gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. De raad van bestuur handelt als een college.

Artikel 36 : De beslissingen van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen die aan zijn leden worden toegestuurd en tijdens de eerstvolgende vergadering worden goedgekeurd.

Artikel 37 : De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor het bestuur en het bestuur van de zaken van de vereniging, overeenkomstig de statuten. Deze bevoegdheid omvat eveneens alle daden van beschikking. Zijn alleen verboden, de daden door de wet of door de statuten voorbehouden aan de Algemene Vergadering. De raad van bestuur benoemt en ontslaat het personeel en stelt zijn staat en bezoldiging vast. Hij stelt de presentiegelden en vergoedingen vast van de leden van de raad. De raad van bestuur bereidt de begrotingen en het verslag van het afgelopen dienstjaar voor, welke aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de rekeningen. Hij is belast met de uitvoering van de begroting. Bijzondere delegaties worden door de raad van bestuur onder zijn verantwoordelijkheid verleend.

Artikel 38 : De bestuurders mogen een presentiegeld ontvangen voor elke vergadering van de raad van bestuur waarop zij aanwezig zijn of een vergoeding voor de opdracht die zij vervullen voor rekening van de raad. Die presentiegelden en vergoedingen dekken onder meer de kosten van verplaatsing en verblijf.

Artikel 39 : Het Directiecomité bestaat uit drie tot vijf door de raad van bestuur uit zijn leden benoemde personen, met inbegrip van voorzitter en ondervoorzitter. Het Directiecomité – handelend als college - is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging. Dit mandaat van dagelijks bestuur kan te allen tijde en met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de raad van bestuur.

Artikel 40 : Elke rechtshandeling die de vereniging bindt, elke volmacht, lastgeving of vertegenwoordiging in rechte, worden bij ontstentenis van delegatie verleend bij speciale beslissing van de raad van bestuur, geldig ondertekend door de voorzitter en één bestuurder. De bescheiden betreffende het dagelijks bestuur worden ondertekend door de voorzitter of door een daartoe gemachtigd bestuurder. De verklaringen welke dienen gedaan, de ontlastingen te geven aan de besturen of aan de openbare diensten, worden door een daartoe gemachtigd bestuurder ondertekend.

TITEL 5 : FINANCIËN EN VERMOGEN

Artikel 41 : De ontvangsten van de vereniging spruiten voort uit :
1) de contributie van de werkelijke en toegetreden leden ;
2) de toelagen en tegemoetkomingen verleend door de openbare besturen ;
3) de giften ;
4) de bezoldiging van sommige prestaties.

Artikel 42 : Het financieel dienstjaar stemt met het kalenderjaar overeen. Het geeft aanleiding tot het opmaken van een begroting en het afsluiten van de rekeningen, welke worden voorbereid door de raad van bestuur en onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering.

Artikel 43 : Een Financieel Comité, samengesteld uit drie leden, aangewezen door de Algemene Vergadering, is belast met het nazicht van de rekeningen. Zijn verslag, goedgekeurd door de raad van bestuur, wordt medegedeeld aan de Algemene Vergadering, samen met de rekeningen waarop het betrekking heeft. Zodra de VZW de drempelbedragen zoals vermeld in de wet van 27 juni 1921 overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan een commissaris opgedragen, te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bij geheime stemming en met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een termijn van drie (3) jaar. Deze bepaalt ook de bezoldiging van de commissaris.

Artikel 44 : De raad van bestuur regelt de plaatsing van de beschikbare fondsen. De vereniging mag, in eigendom of op een andere wijze, onroerende goederen bezitten.

Artikel 45 : De ontbinding wordt uitgesproken door de Algemene Vergadering onverminderd de toepassing van artikel 18 van de wet van 27 juni 1921. Twee derde van de leden moeten tijdens de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, welke over ditzelfde onderwerp, opnieuw op de agenda gebracht, geldig beslist, welk ook het getal van de aanwezige of vertegenwoordigde leden zij. Tot ontbinding is enkel besloten wanneer zij goedgekeurd is bij meerderheid van 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

In geval van ontbinding uitgesproken door de Algemene Vergadering, belast deze de in dienst zijnde raad van bestuur met de leiding van de verrichtingen tenzij zij verkiest drie vereffenaars aan te stellen. In dit geval bepaalt zij hun bevoegdheid en ontvangt hun rekeningen. Zij beslist omtrent de bestemming van het netto-liquidatiesaldo, voor doeleinden die overeenstemmen met deze van de vereniging.

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors