Statuten

Oprichtingsakte VVOG - Belgisch Staatsblad 13/05/1975
U kan een pdf-bestand van de oprichtingsakte van de VVOG hier downloaden.

Hieronder vindt u de tekst van de huidige statuten van de VVOG. Deze tekst werd aangenomen op de algemene ledenvergadering van de VVOG op 1 juli 2024.

TITEL 1 : BENAMING, ZETEL, DOEL

Artikel 1 : De vereniging draagt de naam “Vereniging Voor Openbaar Groen”, hiernagenoemd VVOG.

Artikel 2 : De zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Predikherenrei 1c. De vereniging ressorteert onder het Vlaamse Gewest.

Artikel 3 : VVOG is een vakorganisatie van en voor groenmedewerkers en politiek verantwoordelijken voor groenbeleid van de lokale besturen in Vlaanderen.
Doel: het openbaar groen promoten en streven naar meer groenbeleving. Dit is een belangeloos doel.
Voorwerp: daarvoor ondersteunen we de lokale besturen in het ontwikkelen van een breed groenbeleid: structurele groenvisie, realiseren van groenprojecten en kwalitatief beheren van groen… Deze opsomming geldt alleen bij wijze van voorbeeld.

TITEL 2 : DE LEDEN

Artikel 4 : De vereniging bestaat uit werkelijke leden en niet-effectieve leden. De vereniging telt minstens drie werkelijke leden.

Artikel 5 : De districten, steden en gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingen, intercommunales, provincies en Vlaamse
overheidsinstanties kunnen als werkelijk lid worden aanvaard. Kandidatuurstelling dient schriftelijk te gebeuren bij het Secretariaat, t.a.v. de Directeur.

Districten kunnen als lokale entiteit enkel lid worden als de bovenlokale entiteit (de Stad) waaronder ze valt geen lid is.

Artikel 6 : De Werkelijke leden worden door het Bestuursorgaan voor onbepaalde tijd aanvaard, zonder beroep.

Artikel 7 : De hoedanigheid van werkelijk lid vervalt :

 1. automatisch bij niet-betaling van de jaarlijkse contributie, vastgesteld door het Bestuursorgaan. Het Bestuursorgaan bepaalt binnen welke termijn de betaling dient te gebeuren.
 2. ingevolge het Bestuursorgaan bij aangetekend schrijven ter kennis gebrachte ontslag, met een opzeggingstermijn van zes maanden
 3. door uitsluiting, door de Algemene Vergadering beslist bij meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen. Deze beslissing kan slechts getroffen worden om reden van ernstige tekortkomingen of niet-uitvoering door het lid van zijn verbintenissen tegenover de vereniging. De uitsluiting wordt effectief van zodra zij door de Algemene Vergadering wordt uitgesproken.

Artikel 8 : De niet-effectieve leden zijn allen Belgische natuurlijke personen of publiekrechtelijke rechtspersonen die belang stellen in de activiteiten van de vereniging.

Artikel 9 : De niet-effectieve leden worden door het Bestuursorgaan voor onbepaalde tijd aanvaard, zonder beroep.

Artikel 10 : De niet-effectieve leden verliezen deze hoedanigheid :

 1. door verdwijning, ingevolge overlijden van natuurlijke personen of de ontbinding van rechtspersonen en van instellingen zonder rechtspersoonlijkheid
 2. in de gevallen bepaald in artikel 7, 1°, 2°, 3°.

TITEL 3 : CONTRIBUTIES

Artikel 11 : De werkelijke en niet-effectieve leden, betalen een jaarlijkse contributie, die vastgesteld wordt door de Algemene Vergadering.

Artikel 12 : Voor de werkelijke leden :
De contributies voor de provincies, Vlaamse overheidsinstanties, intergemeentelijke samenwerkingen, intercommunales worden bepaald op basis van de dienstverlening, door het Bestuursorgaan.
Voor de werkelijke leden : districten, steden en gemeenten wordt de contributie berekend op EUR 0,06 per inwoner met een minimum van EUR 744 voor de gemeenten met 12.400 inwoners en minder (vanaf referentiejaar). De belangrijkheid van de bevolking wordt bepaald door de jongste door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken  gepubliceerde cijfers: Statistiek van de bevolking.
Dit wordt jaarlijks geïndexeerd.
Voor de werkelijke leden die aansluiten in de loop van het financieel dienstjaar, worden kwartaalkortingen toegekend. De contributie bedraagt maximum EUR 15.000.

Artikel 13 : De niet-effectieve leden betalen een jaarlijkse contributie die bepaald wordt, hetzij individueel voor elk van hen, hetzij per categorie indien het om publiekrechtelijke rechtspersonen gaat. De contributie bedraagt maximum EUR 15.000.

TITEL 4 : BESTUUR

Artikel 14 : De bestuursorganen van de vereniging zijn :

 • De Algemene Vergadering
 • Het Bestuursorgaan
 • Het Dagelijks Bestuur

1) De Algemene Vergadering :

Artikel 15 : De Algemene Vergadering is samengesteld uit al de werkelijke leden. Alleen de werkelijke leden hebben stemrecht. De niet-effectieve leden kunnen opgeroepen worden en mogen enkel met raadgevende stem de Algemene Vergadering bijwonen.

Artikel 16 : De gewone Algemene Vergadering vergadert jaarlijks ten laatste op 30/06. Bijzondere en buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden telkens als het  Bestuursorgaan dit nodig oordeelt. De bijzondere en buitengewone Algemene Vergadering dient eveneens, binnen de 21 dagen, te worden bijeengeroepen wanneer 1/5de van de werkelijke leden zulks schriftelijk aanvraagt aan de voorzitter, met vermelding van de punten die op de agenda moeten ingeschreven worden en opgave van de redenen waarvoor deze inschrijving gevraagd wordt. Deze wordt gehouden uiterlijk op de 40ste kalenderdag na dit verzoek.

Artikel 17 : De oproeping geschiedt door de voorzitter op bevel van het Bestuursorgaan. Deze oproeping vermeldt de agenda, de datum, het uur en de plaats van de vergadering, die worden vastgesteld door het Bestuursorgaan. De oproeping wordt verzonden, ten minste 3 weken vóór de vergadering. De agenda wordt vastgesteld door het Bestuursorgaan, die verplicht is er de agendapunten, die uiterlijk 2 weken vóór de vergadering aan de voorzitter worden medegedeeld door 1/20ste van de werkelijke leden, aan toe te voegen. Ook deze punten worden dadelijk aan de leden medegedeeld.

Artikel 18 : Ieder werkelijk lid beschikt over één stem. Deze wordt vertegenwoordigd door één effectieve vertegenwoordiger (bij voorkeur een politiek mandataris). Daarnaast wordt ook één plaatsvervangende vertegenwoordiger aangesteld.

Artikel 19 : Ieder werkelijk lid mag zich, daarnaast krachtens een schriftelijk gegeven volmacht laten vertegenwoordigen door een ander stemgerechtigd lid. Elke volmachtdrager kan hoogstens één ander lid vertegenwoordigen.

Artikel 20 : Een presentielijst wordt door de afgevaardigden ondertekend.

Artikel 21 : De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging, of bij zijn afwezigheid door een ondervoorzitter, of tenslotte door het oudste lid van het Bestuursorgaan.

Artikel 22 : Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:

 1. de statutenwijziging;
 2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 3. de benoeming en de afzetting van de commissaris en de bepaling van zijn bezoldiging;
 4. de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
 5. de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
 6. de ontbinding van de vereniging;
 7. de uitsluiting van een lid;
 8. de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming; of een andere rechtsvorm
 9. om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
 10. alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.

Artikel 23 : De stemming gebeurt bij handopsteken of bij naamafroeping of zoals omschreven bij oproeping.

Artikel 24 : De Algemene Vergadering kan slechts geldig beslissen over de wijzigingen van de statuten indien het voorwerp van de vooropgestelde wijzigingen speciaal in de oproeping werd vermeld en twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Geen wijziging is aangenomen tenzij bij meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde leden. Indien 2/3 van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient een tweede vergadering bijeengeroepen te worden die kan beslissen over dezelfde agenda. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Nochtans indien de wijziging betrekking heeft op het doel en voorwerp waartoe de vereniging is opgericht, zal zij slechts geldig zijn indien 4/5 meerderheid behaald wordt.

Artikel 25 : De beslissingen van de Algemene Vergadering worden door middel van een omzendbrief of door gelijk welk ander middel ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 26 : De beslissingen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de directeur van de VVOG en opgetekend in een notulenboek, dat op de maatschappelijke zetel bewaard wordt, waar de leden en belanghebbende derden er inzage kunnen van nemen, zonder het te verplaatsen.

2) Het Bestuursorgaan:

Artikel 27 : De vereniging wordt bestuurd door een Bestuursorgaan

Artikel 28 : Het Bestuursorgaan is samengesteld uit minimum 5 personen en, verkozen door de Algemene Vergadering. De kandidaturen worden ingediend ten minste 2 maanden vóór de datum van de Algemene Vergadering. Zijn verkiesbaar : de politieke mandatarissen of ambtenaren van de werkelijke leden. De verkiezing geschiedt bij geheime stemming, tenzij de vergadering er anders over beslist….

Artikel 29 : De duur van het mandaat van de leden van het Bestuursorgaan is 6 jaar. Binnen een termijn van hoogstens 6 maanden na de installatievergadering van de gemeenteraden, wordt een Algemene Vergadering gehouden, die overgaat tot de verkiezing van de nieuwe bestuurders. Voor zover hierdoor het aantal bestuurders beneden het statutair of wettelijk minimum zou dalen, blijven de aftredende bestuurders hun functie uitoefenen tot in hun vervanging wordt voorzien. Ze zijn herkiesbaar.

Artikel 30 : Het mandaat neemt vervroegd een einde door overlijden, ontslag of afzetting van het lid door Algemene of nog door het stopzetten van het lidmaatschap van het bestuur dat hij vertegenwoordigt. Overlijden of ontslag moet steeds gemeld worden aan voorzitter of directeur. Bij een voortijdig ontslag kunnen de bestuurders een nieuwe bestuurder coöpteren, ter vervollediging van het lopend mandaat. Dit wordt voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.
Artikel 31 : Het Bestuursorgaan kiest onder zijn leden één voorzitter en één of meer ondervoorzitters, die tezelfdertijd voorzitter en ondervoorzitter van de vereniging zijn.

Artikel 32 : Het Bestuursorgaan vergadert na oproeping door de voorzitter of op verzoek van 3 leden, zo dikwijls als het belang van de vereniging het vereist. Behalve in spoedeisende gevallen worden de oproepingen verzonden ten minste 8 dagen vóór de datum voorgesteld voor de vergadering.

Artikel 33 : Het Bestuursorgaan kan elke persoon wiens aanwezigheid hij nuttig oordeelt, uitnodigen tot het bijwonen van zijn vergaderingen. Zijn aanwezigheid moet in de notulen vermeld worden.

Artikel 34 : Het Bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen, wanneer de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De bestuurders kunnen schriftelijk aan 1 bestuurder volmacht geven om hen te vertegenwoordigen; zij zullen dan geacht worden aanwezig te zijn. Elke bestuurder mag echter niet meer dan 1 andere bestuurder vertegenwoordigen. De beslissingen worden genomen bij een gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Het Bestuursorgaan handelt als een college.

Artikel 35 : De beslissingen van het Bestuursorgaan worden opgenomen in de notulen. De notulen worden zo snel mogelijk ter goedkeuring verstuurd aan de aanwezige bestuursleden.

Artikel 36 : De bestuurders mogen een presentiegeld ontvangen voor elke vergadering van het Bestuursorgaan waarop zij aanwezig zijn of een vergoeding voor de opdracht die zij vervullen voor rekening van de organisatie. Die presentiegelden en vergoedingen worden goedgekeurd in de Algemene vergadering en dekken onder meer de kosten van verplaatsing en verblijf.

3) Het Dagelijks Bestuur:

Artikel 37 : Het Dagelijks Bestuur bestaat minimaal uit 3 leden. Deze worden gekozen door het Bestuursorgaan uit zijn leden, met inbegrip van voorzitter en ondervoorzitter(s). Het Dagelijks Bestuur is belast met het dagelijks besturen van de vereniging. Dit mandaat van dagelijks bestuur kan te allen tijde en met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door het Bestuursorgaan
zie art. 45. Het Dagelijks Bestuur kan vrijwillig ontslag nemen bij agendering op het Bestuursorgaan.

Artikel 38 : Elke rechtshandeling die de vereniging bindt, elke volmacht, lastgeving of vertegenwoordiging in rechte, worden bij ontstentenis van delegatie verleend bij speciale beslissing van het Bestuursorgaan, geldig ondertekend door de voorzitter. De bescheiden betreffende het dagelijks bestuur worden ondertekend door de voorzitter of door een daartoe gemachtigd bestuurder. De verklaringen welke dienen gedaan, de ontlastingen te geven aan de besturen of aan de openbare diensten, worden door een daartoe gemachtigd bestuurder ondertekend.

Artikel 39 : Handtekeningclausule
De voorzitter kan de vzw alleen vertegenwoordigen. De Voorzitter kan vrijwillig ontslag nemen bij agendering op het Bestuursorgaan.
De Voorzitter kan ontslag krijgen door het Bestuursorgaan, mits gewone meerderheid.

TITEL 5 : FINANCIËN EN VERMOGEN

Artikel 40 : De ontvangsten van de vereniging spruiten voort uit :

 1. de contributie van de werkelijke en niet-effectieve leden ;
 2. de toelagen en tegemoetkomingen verleend door de openbare besturen ;
 3. de giften ;
 4. de bezoldiging van sommige prestaties.

Artikel 41 : Het financieel dienstjaar stemt met het kalenderjaar overeen. Het geeft aanleiding tot het opmaken van een begroting en het afsluiten van de rekeningen, welke worden voorbereid door het Bestuursorgaan en onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering.

Artikel 42 : Het Bestuursorgaan regelt de plaatsing van de beschikbare fondsen. De vereniging mag, in eigendom of op een andere wijze, onroerende goederen bezitten.

Artikel 43 : De ontbinding wordt uitgesproken door de Algemene Vergadering. 2/3 van de leden moeten tijdens de stemming aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden, welke over ditzelfde onderwerp, opnieuw op de agenda gebracht, geldig beslist, welk ook het getal van de aanwezige of vertegenwoordigde leden zijn. Tot ontbinding is enkel besloten wanneer zij goedgekeurd is bij meerderheid van 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
In geval van ontbinding uitgesproken door de Algemene Vergadering, belast deze het Bestuursorgaan met de leiding van de verrichtingen, tenzij zij verkiest 3 vereffenaars aan te stellen. In dit geval bepaalt zij hun bevoegdheid en ontvangt hun rekeningen. Zij beslist omtrent de bestemming van het netto-liquidatiesaldo, voor doeleinden die overeenstemmen met deze van de vereniging.

Titel 6 : BIJZONDERE VOLMACHT DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 44 : Het Bestuursorgaan kan steeds een beslissing nemen i.v.m. het toewijzen/ontnemen van het Dagelijks Bestuur en Machtiging tot vertegenwoordiging van de vzw aan de directeur, in een bijzondere volmacht

Artikel 45 : Het dagelijks bestuur wordt omschreven als zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van de dagelijks werking van de vereniging als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen

Titel 7 : INTERN REGLEMENT

Artikel 46 : Het Bestuursorgaan is bevoegd voor het opstellen van een intern reglement. Deze werd opgesteld op het Bestuursorgaan van 26 maart 2024.

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors