Laat de bomen nu maar komen

De VVOG is fier u te mogen melden dat er eindelijk nieuwe rechtszekerheid is voor straat- en laanbomen, met onmiddellijke ingang. Onze gezamenlijke acties hebben gerendeerd!
 
Op 31 mei werd in de commissie Justitie een wetsvoorstel unaniem goedgekeurd tot wijziging van de wet van 4 februari 2020 “houdende boek 3 ‘Goederen’ van het Burgerlijk Wetboek” en meer bepaald het artikel 3.133., teneinde in een uitzondering te voorzien op het rooien en snoeien van bomen en beplantingen als die zich op het openbaar domein bevinden en waarde hebben voor het algemeen belang. In de plenaire zitting van de Kamer op donderdag 15 juni 2023 werd het Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, mits een kleine wijziging goedgekeurd.
 
Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek werd niet langer een onderscheid gemaakt tussen de regels voor het rooien en snoeien van bomen en beplantingen op enerzijds private eigendom en anderzijds het publieke domein. Daardoor kon de verwijdering van groen op de openbare weg in meer gevallen worden bevolen, zelfs als het groen waardevol is voor het leefmilieu, de landinrichting of de ruimtelijke ordening. Deze wetswijziging strekt ertoe terug te keren naar de vroegere situatie, waardoor de rechter opnieuw meer beperkingen kan opleggen aan het rooien en snoeien van waardevolle bomen en beplantingen op het openbaar domein.
 
Wijziging “Art. 3.133.”
‘Alle beplantingen moeten minimaal op de hierna bepaalde afstanden van de perceelsgrens staan, tenzij indien partijen hierover een contract hebben gesloten of indien de beplantingen al meer dan dertig jaar op dezelfde plaats staan of indien ze tot de openbare wegen, wateren en hun aanhorigheden behoren…’ (toevoeging)
 
Deze wetswijziging is van onmiddellijke toepassing op alle bomen en beplantingen, zowel de bestaande als de toekomstig aan te planten bomen en beplantingen. Opgelet, zij het met die beperking dus, dat de uitzondering geldig is rond openbare wegen, wateren en hun aanhorigheden en niet op alle openbaar domein. Het ‘Art. 3.134. Overhangende takken en wortels’ blijft integraal geldig.
 
Ik wil expliciet iedereen bedanken die mee gestreden heeft tegen deze afstandsregels beschreven in de wet van 4 februari 2020. Dank aan alle groenmedewerkers en schepenen die ons waakzaam hielden, dank aan het consortium van middenveldorganisaties die naar het Grondwettelijk hof is gestapt, dank aan dit parlementair initiatief, …
 
Zo zie je maar dat gezamenlijke initiatieven en verontwaardiging wel rendeert.
We hebben misschien een paar jaar verloren maar de aanhouder wint!
 
‘Laat de bomen nu maar komen’

Groencontact

ons magazine

Het Groencontact magazine verschijnt 5 maal per jaar en is hèt vakblad over groenvoorziening, openluchtrecreatie, ruimtelijke ordening en steden-bouw, landschapszorg en natuur.

VVOG dankt zijn sponsors